Workshop 1: De kleuter is geen schoolkind

De psychologische ontwikkeling van een kleuter

 

Onder kleuter wordt verstaan: een kind dat in neurologisch en psychologisch opzicht op een bepaald ontwikkelingsgebied (taalbeheersing, ruimtebesef, lichaamsbesef, muzikaliteit enzovoort) aan bepaalde kenmerken voldoet. De kalenderleeftijd of het al dan niet zitten in groep 1/2 is daarbij geen criterium.

Men kan een kleuter niets leren als de hersenen nog niet zover gerijpt is, dat het de prikkels die worden toegediend tot zich kan nemen en kan verwerken. In deze workshop wordt dit met proeven en voorbeelden toegelicht.


Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:


Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 2: Kleuterspel zien en begrijpen.

Het belang van het spel bij de ontwikkeling van een kleuter.

 

Spelen is een natuurlijke behoefte van het jonge kind en moet in het onderwijsaanbod geïntegreerd zijn! De meeste jonge kinderen spelen van nature. Niemand hoeft het hun te leren: ze spelen met van alles en over alles.

Al spelend verwerken de kinderen hun indrukken uit de buitenwereld, hun persoonlijke ervaringen en hun wens naar het “het andere”.Spelen is een basisbehoefte van een kleuter. Het spel biedt voor alle kinderen een groot aantal mogelijkheden voor de persoonsontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het oplossen voor innerlijke spanningen. Bij het spel is het kind als totaliteit betrokken en worden alle facetten van zijn persoonlijkheid geactiveerd.

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:


Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 3: Doen, denken en spreken

De ontwikkeling van de mondelinge taal bij kleuters.

 

Het denken wordt ingeschakeld bij het leren spreken, maar omgekeerd stimuleert het leren spreken het denken.
Zolang het kind zijn moedertaal nog niet voldoende beheerst als expressie middel heeft het de handeling nodig om zich te uiten. Het spreken wordt gestimuleerd doordat het kind zijn handelingen met woorden begeleidt. In de kleuterperiode moeten de kinderen volop de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen met deze drie- eenheid: doen- denken- spreken.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 4: handelen- spreken- denken.

De cognitieve ontwikkeling van een kleuter

 

De cognitieve ontwikkeling wordt bevorderd door een goede taalbeheersing. In de kleuterperiode vormen handelen- spreken- denken een eenheid die van grote betekenis is voor de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Ook in de groepen 1 en 2 wordt er naar gestreefd om de cognitieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het denken in de kleuterperiode is echter een gecompliceerd proces.

 

Binnen deze workshop komen de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 5: Kleuters hebben behoefte aan beweging!

De ontwikkeling van de grove motoriek en de ruimtelijke oriëntatie bij kleuters.

De bewegingsdrang is bij kleuters zeer sterk. Stil zitten op een stoeltje is een onnatuurlijke positie voor een kleuter. Kleuters ontwikkelen zich doordat ze zich bewegen. In de kleuterperiode zijn de bewegingen van het lichaam ook belangrijke leermiddelen. Al bewegend en spelend verovert het jonge kind besef van zijn positie in de ruimte. Door in de ruimte te bewegen, te klimmen, te kruipen, te rennen, te lopen en te spelen oriënteert het kind zich in de ruimte.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 6: Zien en handelen

De fijn motorische ontwikkeling en de tekenontwikkeling van een kleuter.

Het begrip fijne motoriek betreft de ontwikkeling van de vingers, handen, armen en ogen die een rol spelen bij bijvoorbeeld het vastpakken van voorwerpen, stapelen of iets ergens inpassen. Het meest duidelijk blijkt dit uit de ontwikkeling van de oog- handcoördinatie.

Tijdens betekenisvolle activiteiten, met en zonder teken- of schrijfgereedschap, kunnen we de ontwikkeling van de fijne motoriek en de tekenontwikkeling ondersteunen en stimuleren.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 7: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…

De zintuiglijke ontwikkeling bij kleuters.

 

De kleuter leeft met zijn zintuigen. Het jonge kind wil kijken, luisteren, proeven, voelen, ruiken en manipuleren.

De motoriek en de zintuiglijke ontwikkeling gaan hand in hand. Deze sensoriek maakt het voor het jonge kind mogelijk om de omgeving te verkennen om zo op zoek te gaan naar informatie.

De ontwikkeling van de zintuigen stimuleert het waarnemingsproces en daarom moet er binnen de klas materiaal aanwezig zijn die dit natuurlijke ontwikkelingsproces kunnen ondersteunen en stimuleren.

Bij de zintuiglijke ontwikkeling kan de natuur een belangrijke rol spelen.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 8: Beeldend spelen en werken

Muzische vorming: beeldende expressie.

 

Een kleuter is onbekommerd in zijn uitingen met materiaal , zijn lichamelijke expressie, zijn mimiek en pantomiek. Het spelend en werkend bezig zijn is van groot belang bij de totale persoonlijke ontwikkeling van het kind.

In deze workshop worden manieren aangeboden om de beeldende expressie passend, opbouwend en aansluitend bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind aan te bieden.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 9: Muziek is méér!

Muzische vorming: muzikale expressie.

 

Muziek in een kleutergroep is meer dan alleen het aanleren en zingen van een liedje. Muziek heeft een functie in het leven van de kleuter.

Muziek is voor ieder mens een onuitputtelijke schakering van emoties en stemmingen die een uitingsvorm zoeken. Een kleuter reageert vaak op muziek door te bewegen. Het is het ritme dat het kind het eerst oppikt omdat ritme beweging is.

 Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 10: Creatief spel

Muzische vorming: verdieping van het dramatiseren.

 

Creatief spel wordt ook wel dramatiseren genoemd, maar er is een essentieel verschil. De kleuter ‘dramatiseert’ namelijk al spontaan in zijn rollen, fantasie- en illusiespel. Creatief spel heeft tot doel het dramatiseren te verdiepen en te verrijken: het kind te leiden naar het rijk der verbeelding, waar alles mogelijk is.

Het creatieve spel heeft niet alleen waarde voor de ontwikkeling van de verbale expressie betreft emoties maar is ook heel waardevol ten aanzien van andere ontwikkelingsgebieden.

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

<< Terug  
Workshop 11: De kleuter en de wereld.

Wereldoriëntatie en het werken vanuit een thema

 

Thematisch werken is binnen de groepen 1 en 2 al vele jaren heel gebruikelijk. Meestal een periode van 4 á 6 weken. Thematisch onderwijs is een zeer geschikte manier om met kleuters te werken. Een thema staat centraal in de groep en het onderwijs wordt zodanig gegeven dat alle ontwikkelingsgebieden binnen dit thema aan bod komen en samen met de activiteiten één geheel vormen.

Het thema moet aansluiten bij de belangstelling van de kinderen en de ontwikkeling van het individuele kind. Wanneer een leerkracht alleen de thema’s gebruikt van een taal en of rekenmethode zal dit niet altijd passend zijn. In deze workshop leer je zelf een thema ontwerpen passend binnen je eigen groep.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 12: 1 + 1 = samen

Voorbereidende rekenactiviteiten

 

Kleuters ontwikkelen zich nog door middel van spel, door te ontdekken, te onderzoeken en handelend bezig te zijn en dit alles in het voor het kind betekenisvolle situaties. Dit geldt zeker ook voor de voorbereidende rekenvaardigheden. Deze voorbereidende rekenvaardigheden mag je niet los zien van de andere ontwikkelingsgebieden zoals de lichaamsoriëntatie, de ruimtelijke oriëntatie en de ontwikkeling van het logisch denken.

Binnen deze workshop leer je de voorbereidende rekenactiviteiten te integreren in betekenisvolle activiteiten en open situaties binnen je kleutergroep.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 13: Ik kan mijn naam al lezen.

Voorbereidende leesactiviteiten

 

Lettertekens zijn er om klanken visueel vast te leggen. Letters zijn tweedimensionale ruimtelijke figuren. Eigenlijk zijn lezen en schrijven ruimtelijke activiteiten die worden toegepast op taal. Soms wordt er in een kleutergroep te snel gestart met het aanleren van letters met ernstige gevolgen voor het jonge kind. De kleuterleerkracht hoort de kleuters te begeleiden in hun natuurlijke ontwikkelingsproces zodat ze met vreugde en succes zullen gaan lezen en schrijven.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

 << Terug
Workshop 14: Schoolrijp?

De overgang van groep 2 naar 3.

 

Is schoolrijpheid een achterhaald begrip? Nee, ook binnen de basschool is er een duidelijk verschil tussen een kleuter en een schoolkind. De kleuterperiode kenmerkt zich doordat de kinderen zich nog volop neurologisch ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van spel, door te ontdekken, te onderzoeken en handelend bezig te zijn. Voor schoolse zaken zoals lezen, schrijven en rekenen is de neurologische ontwikkeling van een kind in de kleuterperiode nog niet klaar. Het maakt niet uit of het kind al in groep 2 “kleuter af” is of pas halverwege groep 3. Het ligt echter wel aan het aanbod van de school wanneer het kind kan gaan starten met het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven.

Maar schoolrijpheid houdt meer in dan alleen maar klaar zijn om met lezen, rekenen en schrijven te gaan starten.

 

Binnen deze workshop komen daarom de volgende onderwerpen aanbod:

 

Basisopbrengsten voor jou als kleuterleerkracht:

 

Kosten: € 105,00

Locatie: Veenendaal

Inschrijven

<< Terug


NIEUW!

 

Workshop: ‘een kleuter is geen schoolkind’.

Het werken met de groepen 1 en 2 is een specialisme. Het vraagt kennis en inzicht over kinderen in de kleuterfase. Onderzoek en veel publicaties concluderen echter dat, na invoering van het basisonderwijs, veel competenties die nodig zijn om goed onderwijs te geven aan het jonge kind nog steeds onvoldoende aanwezig zijn bij leerkrachten met alleen een PABO opleiding. Deze leerkrachten geven dit ook vaak zelf aan en krijgen in deze workshop meer informatie over deze specifieke kleuterdidactiek.

Binnen deze workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Inschrijven

<< Terug


 

De basisspecialisatie “de kleuter in de basisschool”

 

Bij het deelnemen aan alle 14 workshops wordt er een korting gegeven van € 220,00.

Daarnaast zijn gratis inbegrepen:

 

Inhoud cursus: 14 workshops van één middag (zie workshops voor een uitgebreide omschrijving)

De inhoudskeuze van mijn workshops en cursus:

Helaas moet ik concluderen dat tegenwoordig veel cursussen alleen gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling van een kleuter. In mijn workshops komen ook alle andere ontwikkelingsgebieden aan bod. Alle ontwikkelingsgebieden hebben een relatie met elkaar en moeten daarom voldoende aan bod komen.

Kosten: € 1.250,00 euro

Data: woensdagmiddagen van 14.00 uur tot 17.00 uur. De eerste is in oktober en de laatste in mei.

Locatie: Veenendaal

Aanbevolen literatuur: Een literatuurlijst krijg je via de mail (literatuurkosten is niet inbegrepen)


Alle workshops kunnen ook op locatie worden verzorgd.

Inschrijven


<< Terug